สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 21 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 111 ครั้ง)
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-19 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 354 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มี.ค. – 5เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 262 ครั้ง)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 76 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 322 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-17 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 7 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 571 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 56 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 1-17 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 7 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 419 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 14 ตำแหน่ง 48 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-25 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 518 ครั้ง)
โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 13 ตำแหน่ง 44 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 183 ครั้ง)
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-22 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 320 ครั้ง)
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองทัพไทย รับสมัครเป็น พลอาสา 15 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 25-29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 33 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 528 ครั้ง)
เทศบาลเมืองท่าโขลง (จังหวัด ปทุมธานี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 49 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-20 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 351 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 18-26 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 450 ครั้ง)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่ 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 7-21 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 739 ครั้ง)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มี.ค. 256 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 636 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานทุนหมุนเวียน 41 ตำแหน่ง 101 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 819 ครั้ง)
สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวง 16 ตำแหน่ง วุฒิ บางตำแหน่งไม่กำหนดวุฒิ, วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 725 ครั้ง)
เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 109 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-15 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 519 ครั้ง)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 60 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 788 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...