สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 22 เม.ย. – 10 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 158 ครั้ง)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 65 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-19 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 305 ครั้ง)
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 57 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ และวุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-22 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 210 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 440 ครั้ง)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (บุรีรัมย์) รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 18-29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 254 ครั้ง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มี.ค. 256 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 192 ครั้ง)
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 63 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-13 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 405 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็น พนักงานและลูกจ้าง 106 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี. ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,111 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 83 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1-15 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 610 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 114 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. – 13 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,059 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 659 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรกจำนวน 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 673 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 559 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-15 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 497 ครั้ง)
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 ตำแหน่ง 125 อัตรา วุฒิ ใช้ความสามารถพิเศษ, วุฒิ ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 22-30 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 717 ครั้ง)
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทปราการ รับสมัครสอบเป 24 ตำแหน่ง 62 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ และมีวุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 17-25 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 596 ครั้ง)
เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 72 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ และใช้วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-31 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 873 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...