สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 40 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนายก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 24 ครั้ง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 26 ตำแหน่ง 204 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-29 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 289 ครั้ง)
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 217 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 มี.ค. - 26 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 174 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-30 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 175 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 334 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 720 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 271 ครั้ง)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 377 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-19 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 419 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-19 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 646 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 15 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 1-5 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 181 ครั้ง)
สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 12 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 21 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 489 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 – 18 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 697 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 577 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 615 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 9-25 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 363 ครั้ง)
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-5 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 331 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...