สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 29 เม.ย. – 22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 39 ครั้ง)
กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 245 ครั้ง)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 ตำแหน่ง 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 526 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 342 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 42 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-18 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 5 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 612 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 9 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 469 ครั้ง)
สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 125 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 17-28 เม.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 386 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 4 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 342 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 425 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. วิชาชีพพยาบาล รับสมัครระหว่าง 9-18 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 4 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 528 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 มี.ค. – 18 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 5 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 1,016 ครั้ง)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 มี.ค. – 19 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 556 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13 มี.ค. – 2 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,395 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 897 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 781 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 38 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 1,001 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สมัครสอบภาค ก ก.พ. ปี 2562 - วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 14 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - (สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 4 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 1,588 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 13 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-26 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 398 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...