ใหม่

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 40 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562

22 พ.ค. 2562 เวลา 22:36 | อ่าน 787
Advertisement

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ40 อัตรา วุฒิ : ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง ระดับ P8
อัตราเงินเดือน : 15,100 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
งานประจำ
- ตรวจสอบ ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ติดตั้ง ประกอบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
- คำนวณรายการวัสดุในการซ่อม สร้างและบำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์
- ขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยหรือการเรียนการสอน
- ขึ้นรูปอะไหล่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด หรือไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดเพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปรณ์ที่ชำรุด
- ตัด เจาะ ขึ้นรูปชิ้นงาน สำหรับใช้เป็นตัวอย่างในงานวิจัย
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการทำงาน
2. งานพัฒนาตนเอง
- เข้าร่วมอบรมหรือสัมนาโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเภทต่างๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940507738090207.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และติดตามประเมินผล สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : คุณลักษณะ
1. มีความเป็นผู้นำ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940504339624238.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์ สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940495167120127.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 22,800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
2. หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิ
1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล และข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาตามกระบวนการ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
3. ให้คำแนะนำ ขั้นตอน รูปแบบ และกระบวนการด้านงานการบริหารงานบุคคลแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940493104640505.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัด
พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ดูแล แก้ปัญหา บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของคณะฯ
2. ดูแล แก้ปัญหา ควบคุม ให้บริการการใช้งานคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะฯ
3. ติดตั้ง และอัพเดทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคณะฯ
4. สร้างฐานข้อมูลทางวิจัยและวิชาการของคณะฯ
5. ให้คำปรึกษาด้านการสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานในคณะฯ
6. ให้คำปรึกษาในการสร้าง และดูแลเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ของหน่วยงานในคณะฯ
7. ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน
8. ออกข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของหน่วยงานในคณะฯ
9. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940484467685335.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ดูแลงานด้านสารบรรณและการเงิน ได้แก่ ร่าง-พิมพ์โต้ตอบหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ดูแลเรื่องการยืม-คืน หนังสือ วัสดุ ที่ใช้ในภาควิชาฯ จัดทำงบประมาณประจำปี และดำเนินการขอครุภัณฑ์ที่ใช้ในภาควิชาฯ
2. ช่วยด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ประสานงานและปรับปรุงข้อมูลรายวิชา การขอใช้ห้องช่วยดูแลในการจัดเตรียมข้อสอบของคณาจารย์ รวบรวมผลสรุปแบบประเมินการเรียนการสอน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940471855999183.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่ส่วนงานต้น
สังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาะรทางทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. งานเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของนิสิต
2. งานด้านคลังทันตอุปกรณ์
3. งานลงทะเบียนใบเบิก – คืน วัสดุ โดยสามารถใช้ระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการจัดทำฐานข้อมูลของอุปกรณ์ได้
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940469695239388.pdf
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. ผ่านการศึกษารายวิชาบัญชี/การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
2. ปฏิบัติงานด้านการเงิน อาทิเช่น เบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินรับ อาทิเช่น รับเงินโครงการวิจัย และค่าบริการวิชาการ เป็นต้น
4. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการเงิน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)

7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940467253211099.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
อัตราเงินเดือน : 14,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาด้านคอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร บัญชี การจัดการ การตลาด เลขานุการ เวชสถิติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. งานสารบรรณ และงานธุรการ
2. งานด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงาน
5. งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940464904470974.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. เฝ้าระวังเหตุการณ์ด้านความั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสน เทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงในระบบรายงานฯ
4. ประสานงานและติดตามเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กำหนดค่าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ระบบฯ ดังกล่าวพร้อมใช้งานตลอดเวลา
9. ศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940462577414886.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8
อัตราเงินเดือน : 14,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และการตลาด หรือทางที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ตรวจสอบ จำหน่าย บริจาคครุภัณฑ์ต่างๆของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดทำเอกสารใบรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาด้วยเงินยืมรองจ่าย (การซื้อด้วยเงินสด)
3. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ/ชี้แจง/ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ
5. ร่าง/พิมพ์ โต้ตอบเอกสารและจัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถิติงานพัสดุของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940452725685583.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อัตราเงินเดือน : 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
4.1 ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการดำเนินงานและจัดการกระบวนการ และระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
(คลังข้อมูล หรือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ ระบบสนับสนุนการวางแผนองค์กร)
4.2 ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ
4.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940450278821285.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 - 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานและจัดการกระบวนการ
2. ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
3. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
4. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940448167825577.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พฤกษศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ดูแลระบบต่าง ๆ ในโรงเรือนเพาะชำและเรือนรวบรวมพรรณไม้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ดูแลรักษาพรรณไม้ที่อยู่ในเรือนรวบรวมพรรณไม้ และโดยรอบภาควิชาให้สมบูรณ์แข็งแรง และจัดหาพรรณไม้ให้เหมาะสมต่อความต้องการของภาควิชา
- ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตรของภาควิชาให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมสำหรับใช้ในการเรียนการสอน
- จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตร และพรรณไม้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาในการจัดการดูแลความปลอดภัยทางด้านสารเคมีและความปลอดภัยทางชีวภาพ
- งานวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อบริการให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่าง ๆ ในเรือนรวบรวมพรรณไม้และพรรณไม้ชนิดใหม่ที่ค้นพบโดยคณาจารย์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์
- ให้คำปรึกษา แนะนำพรรณไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ
- งานรวบรวม จัดทำรายการพรรณไม้ที่อยู่ภายในเรือนรวบรวมพรรณไม้ และบริเวณโดยรอบ
- งานรวบรวม จัดทำรายการพรรณไม้ที่อยู่ภายในเรือนรวบรวมพรรณไม้ และบริเวณโดยรอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถ
- มีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ของไทย
- มีความรู้เกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์ และการดูแลพืชเป็นอย่างดี
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโรงเรือนเพาะชำ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940444282794754.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
3. สามารถทำงานประจำที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ได้
4. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และร่างเอกสารหรือหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การจัดหาจัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นำส่ง การควบคุมและตรวจสอบพัสดุประจำปี ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุครุภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติของครุภัณฑ์ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา เป็นต้น เพื่อให้ดำเนินงานด้านการพัสดุของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุพร้อมทำรายงานการใช้และรายการพัสดุคงเหลือประจำปี
3. ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุและครุภัณฑ์ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
4. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลทางด้านการพัสดุ กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้
5. สามารถอธิบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร หรือการพัฒนางานด้านพัสดุของหน่วยงาน
6. สร้างเสริมความเข้าใจ และความร่วมมือในด้านการบริหารงานทางด้านพัสดุของหน่วยงาน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, PowerPoint , Excel และการใช้งาน Internet ได้
-ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940439762374814.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. จัดทำตารางสอน ตารางสอบ และติดตามพร้อมเตรียมเอกสารการสอนรายวิชาของหลักสูตรฯ
2. จัดทำจดหมายเชิญสอน และประกาศสอบของหลักสูตรฯ
3. จัดทำวาระและรายงานการประชุม และจัดประชุมของหลักสูตรฯ
4. การรวบรวมและติดตามการจัดทำประมวลรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน
5. จัดสอบประมวลผลความรู้ สอบโครงร่าง สอบวิทยานิพนธ์ และโครงการพิเศษ
6. ดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ และจัดสอบความถนัดทางด้านการคำนวณ (QAT)
7.จัดทำใบเบิกค่าสอนและค่าคุมสอบ และเสนอเซ็นต่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ
8. ดำเนินการติดต่องานทะเบียนต่างๆ ให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ
9. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และจัดทำบันทึกข้อความต่างๆ ของหลักสูตรฯ
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรฯ
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940427235708812.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. รับรองอาคันตุกะ
- ประสานงานกับอาคันตุกะ ทางอีเมล , โทรศัพท์ เพื่อการเตรียมการรับรอง
- ประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะ /วิทยาลัย / สถาบัน
เพื่อเชิญร่วมรับรองอาคันตุกะ
- จัดเตรียมสถานที่รับรองช่างภาพ แฟ้มประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก
- จดประเด็นการสนทนา จัดทำบันทึกรับรอง
2. ประสานงานจัดการประชุมนานาชาติ
- ประสานงานกับเครือข่ายนานาชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ภายใต้สัญญาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย , เครือข่ายองค์กร และสถาบันต่างประเทศ
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน วีซ่า หลักสูตรนานาชาติ ประสานงานการคัดเลือก (การสัมภาษณ์) การแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันต่างประเทศ และคณะ/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับจุฬาฯ จัดกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษา แลกเปลี่ยน เช่น Orientation ,Open House
5. ปรับปรุงกระบวนการการรับรองอาคันตุกะ และกระบวนการรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอก หรือต่างประเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940416369509726.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Lan และ Wifi
2. จัดระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและระบบทำงานแบบเครือข่าย (Network)
3. ช่วยจัดการและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะและการเรียนการสอน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน – ภายนอก
5. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ – การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี
-ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940413520476722.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เช่น
1. ดูแลงานสารบรรณ
2. ดูแลงานด้านบริการข้อมูลต่างๆ แก่นิสิต คณาจารย์ และผู้มาติดต่อสำนักบริหารหลักสูตรฯ
3. ประสานงานด้านต่างๆ ในส่วนหน้าของสำนักบริหารฯ
4. ควบคุม ดูแล การจัดทำข้อมูลในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบบนเว็บไซต์ ISE ให้ถูกต้องและทันสมัย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักบริหารฯ และผู้บังคับบัญชา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940410925880165.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. เฝ้าระวังเหตุการณ์ด้านความั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสน เทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงในระบบรายงานฯ
4. ประสานงานและติดตามเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กำหนดค่าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ระบบฯ ดังกล่าวพร้อมใช้งานตลอดเวลา
9. ศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940408755916354.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 - 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานและจัดการกระบวนการ
2. ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคนิคในการออก
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940406201567867.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ดำเนินงานด้านการจัดเตรียม ใช้งาน การเก็บและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ดำเนินงานด้านการบำรุงรักษา และจัดเก็บข้อมูลระบบกล้อง CCTV
3. ดำเนินงานด้านการจัดการ ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบการผ่านเข้า-ออกอาคาร (ระบบคีย์การ์ด)
4. ดำเนินงานด้านการจัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในพื้นที่
5. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940404153752271.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน
2. จัดทำบันทึกรายการทางการบัญชีต่างๆ
- คำนวณ ตรวจสอบ และบันทึกรายการทางบัญชี
- ดำเนินการเกี่ยวกับขึ้นเงินตาม Statement ของธนาคาร
- จัดทำบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริการและวิจัย
- จัดทำบันทึกบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางบัญชี
- ตรวจสอบรายงานบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคม
3. ตรวจสอบรายการทางการบัญขีต่างๆ และปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน
- ตรวจสอบการบันทึกรายการประจำวันจากหน่วยงานการเงิน
- ตรวจสอบและปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน
- ตรวจสอบบัญชี GL ศูนย์ต้นทุน เขตตามหน้าที่ ประเภทธุรกิจ ในระบบ CU-ERP
4. จัดทำรายงานการเงินและเสนอรายงานการเงินต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายโครงการบริการทางวิชาการ
- จัดทำรายงานทางการเงินตามมติกองทุน/เงินทุน เสนอคณะกรรมการ
- จัดทำรายละเอียดทางการเงินและบัญชี
5. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและบัญชี
6. วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุระสงค์
7. ศึกษาระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด คำแนะนำ
ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
8. แก้ไขปัญหาและประสานงานระบบการทำงานการเงินและบัญชีเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
9. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940382317145917.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ระดับ P7
อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการวิจัย
4.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสารเคมี และควบคุมการคัดแยกของเสีย หรือสารเคมีที่ไม่ใช้
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการวิจัย
4.3 แนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ และดูแลการทำงานในห้องปฏิบัติการ
ให้มีความปลอดภัย
4.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
4.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940355901151519.pdf
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
อัตราเงินเดือน : 22,800 บาท
ประเภท : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหรือโททางภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิ
1. สอนรายวิชาภาษาไทยให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
2. จัดทำแบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
3. วิจัยด้านการใช้ภาษาไทย
4. บริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถ
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
2. มีความสนใจที่จะพัฒนางานด้านการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา
3. มีความสนใจในงานด้านการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
4. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย การทดสอบและการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
6. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940352476789505.pdf
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง ระดับ P8
อัตราเงินเดือน : 15,100 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
งานประจำ
- ตรวจสอบ ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ติดตั้ง ประกอบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
- คำนวณรายการวัสดุในการซ่อม สร้างและบำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์
- ขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยหรือการเรียนการสอน
- ขึ้นรูปอะไหล่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด หรือไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดเพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปรณ์ที่ชำรุด
- ตัด เจาะ ขึ้นรูปชิ้นงาน สำหรับใช้เป็นตัวอย่างในงานวิจัย
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการทำงาน
2. งานพัฒนาตนเอง
- เข้าร่วมอบรมหรือสัมนาโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเภทต่างๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940507738090207.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และติดตามประเมินผล สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : คุณลักษณะ
1. มีความเป็นผู้นำ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940504339624238.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์ สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940495167120127.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 22,800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
2. หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิ
1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล และข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาตามกระบวนการ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
3. ให้คำแนะนำ ขั้นตอน รูปแบบ และกระบวนการด้านงานการบริหารงานบุคคลแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940493104640505.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัด
พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ดูแล แก้ปัญหา บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของคณะฯ
2. ดูแล แก้ปัญหา ควบคุม ให้บริการการใช้งานคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะฯ
3. ติดตั้ง และอัพเดทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคณะฯ
4. สร้างฐานข้อมูลทางวิจัยและวิชาการของคณะฯ
5. ให้คำปรึกษาด้านการสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานในคณะฯ
6. ให้คำปรึกษาในการสร้าง และดูแลเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ของหน่วยงานในคณะฯ
7. ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน
8. ออกข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของหน่วยงานในคณะฯ
9. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940484467685335.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ดูแลงานด้านสารบรรณและการเงิน ได้แก่ ร่าง-พิมพ์โต้ตอบหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ดูแลเรื่องการยืม-คืน หนังสือ วัสดุ ที่ใช้ในภาควิชาฯ จัดทำงบประมาณประจำปี และดำเนินการขอครุภัณฑ์ที่ใช้ในภาควิชาฯ
2. ช่วยด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ประสานงานและปรับปรุงข้อมูลรายวิชา การขอใช้ห้องช่วยดูแลในการจัดเตรียมข้อสอบของคณาจารย์ รวบรวมผลสรุปแบบประเมินการเรียนการสอน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940471855999183.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่ส่วนงานต้น
สังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาะรทางทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. งานเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของนิสิต
2. งานด้านคลังทันตอุปกรณ์
3. งานลงทะเบียนใบเบิก – คืน วัสดุ โดยสามารถใช้ระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการจัดทำฐานข้อมูลของอุปกรณ์ได้
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940469695239388.pdf
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. ผ่านการศึกษารายวิชาบัญชี/การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
2. ปฏิบัติงานด้านการเงิน อาทิเช่น เบิกจ่ายหมวดงบดำเนินงาน เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินรับ อาทิเช่น รับเงินโครงการวิจัย และค่าบริการวิชาการ เป็นต้น
4. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการเงิน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)

7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940467253211099.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
อัตราเงินเดือน : 14,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาด้านคอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร บัญชี การจัดการ การตลาด เลขานุการ เวชสถิติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. งานสารบรรณ และงานธุรการ
2. งานด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงาน
5. งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940464904470974.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. เฝ้าระวังเหตุการณ์ด้านความั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสน เทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงในระบบรายงานฯ
4. ประสานงานและติดตามเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กำหนดค่าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ระบบฯ ดังกล่าวพร้อมใช้งานตลอดเวลา
9. ศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940462577414886.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8
อัตราเงินเดือน : 14,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และการตลาด หรือทางที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1. จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ตรวจสอบ จำหน่าย บริจาคครุภัณฑ์ต่างๆของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดทำเอกสารใบรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาด้วยเงินยืมรองจ่าย (การซื้อด้วยเงินสด)
3. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ/ชี้แจง/ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ
5. ร่าง/พิมพ์ โต้ตอบเอกสารและจัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถิติงานพัสดุของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940452725685583.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อัตราเงินเดือน : 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
4.1 ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการดำเนินงานและจัดการกระบวนการ และระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
(คลังข้อมูล หรือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ ระบบสนับสนุนการวางแผนองค์กร)
4.2 ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ
4.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940450278821285.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 - 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานและจัดการกระบวนการ
2. ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
3. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
4. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940448167825577.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พฤกษศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ดูแลระบบต่าง ๆ ในโรงเรือนเพาะชำและเรือนรวบรวมพรรณไม้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ดูแลรักษาพรรณไม้ที่อยู่ในเรือนรวบรวมพรรณไม้ และโดยรอบภาควิชาให้สมบูรณ์แข็งแรง และจัดหาพรรณไม้ให้เหมาะสมต่อความต้องการของภาควิชา
- ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตรของภาควิชาให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมสำหรับใช้ในการเรียนการสอน
- จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตร และพรรณไม้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาในการจัดการดูแลความปลอดภัยทางด้านสารเคมีและความปลอดภัยทางชีวภาพ
- งานวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อบริการให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่าง ๆ ในเรือนรวบรวมพรรณไม้และพรรณไม้ชนิดใหม่ที่ค้นพบโดยคณาจารย์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์
- ให้คำปรึกษา แนะนำพรรณไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ
- งานรวบรวม จัดทำรายการพรรณไม้ที่อยู่ภายในเรือนรวบรวมพรรณไม้ และบริเวณโดยรอบ
- งานรวบรวม จัดทำรายการพรรณไม้ที่อยู่ภายในเรือนรวบรวมพรรณไม้ และบริเวณโดยรอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถ
- มีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ของไทย
- มีความรู้เกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์ และการดูแลพืชเป็นอย่างดี
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโรงเรือนเพาะชำ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940444282794754.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
3. สามารถทำงานประจำที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ได้
4. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และร่างเอกสารหรือหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การจัดหาจัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นำส่ง การควบคุมและตรวจสอบพัสดุประจำปี ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุครุภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติของครุภัณฑ์ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา เป็นต้น เพื่อให้ดำเนินงานด้านการพัสดุของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุพร้อมทำรายงานการใช้และรายการพัสดุคงเหลือประจำปี
3. ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุและครุภัณฑ์ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
4. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลทางด้านการพัสดุ กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้
5. สามารถอธิบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร หรือการพัฒนางานด้านพัสดุของหน่วยงาน
6. สร้างเสริมความเข้าใจ และความร่วมมือในด้านการบริหารงานทางด้านพัสดุของหน่วยงาน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, PowerPoint , Excel และการใช้งาน Internet ได้
-ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940439762374814.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. จัดทำตารางสอน ตารางสอบ และติดตามพร้อมเตรียมเอกสารการสอนรายวิชาของหลักสูตรฯ
2. จัดทำจดหมายเชิญสอน และประกาศสอบของหลักสูตรฯ
3. จัดทำวาระและรายงานการประชุม และจัดประชุมของหลักสูตรฯ
4. การรวบรวมและติดตามการจัดทำประมวลรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน
5. จัดสอบประมวลผลความรู้ สอบโครงร่าง สอบวิทยานิพนธ์ และโครงการพิเศษ
6. ดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ และจัดสอบความถนัดทางด้านการคำนวณ (QAT)
7.จัดทำใบเบิกค่าสอนและค่าคุมสอบ และเสนอเซ็นต่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ
8. ดำเนินการติดต่องานทะเบียนต่างๆ ให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ
9. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และจัดทำบันทึกข้อความต่างๆ ของหลักสูตรฯ
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรฯ
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940427235708812.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. รับรองอาคันตุกะ
- ประสานงานกับอาคันตุกะ ทางอีเมล , โทรศัพท์ เพื่อการเตรียมการรับรอง
- ประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะ /วิทยาลัย / สถาบัน
เพื่อเชิญร่วมรับรองอาคันตุกะ
- จัดเตรียมสถานที่รับรองช่างภาพ แฟ้มประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึก
- จดประเด็นการสนทนา จัดทำบันทึกรับรอง
2. ประสานงานจัดการประชุมนานาชาติ
- ประสานงานกับเครือข่ายนานาชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ภายใต้สัญญาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย , เครือข่ายองค์กร และสถาบันต่างประเทศ
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน วีซ่า หลักสูตรนานาชาติ ประสานงานการคัดเลือก (การสัมภาษณ์) การแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันต่างประเทศ และคณะ/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับจุฬาฯ จัดกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษา แลกเปลี่ยน เช่น Orientation ,Open House
5. ปรับปรุงกระบวนการการรับรองอาคันตุกะ และกระบวนการรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอก หรือต่างประเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940416369509726.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Lan และ Wifi
2. จัดระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและระบบทำงานแบบเครือข่าย (Network)
3. ช่วยจัดการและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะและการเรียนการสอน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน – ภายนอก
5. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ – การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี
-ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940413520476722.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เช่น
1. ดูแลงานสารบรรณ
2. ดูแลงานด้านบริการข้อมูลต่างๆ แก่นิสิต คณาจารย์ และผู้มาติดต่อสำนักบริหารหลักสูตรฯ
3. ประสานงานด้านต่างๆ ในส่วนหน้าของสำนักบริหารฯ
4. ควบคุม ดูแล การจัดทำข้อมูลในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบบนเว็บไซต์ ISE ให้ถูกต้องและทันสมัย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักบริหารฯ และผู้บังคับบัญชา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940410925880165.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. เฝ้าระวังเหตุการณ์ด้านความั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสน เทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงในระบบรายงานฯ
4. ประสานงานและติดตามเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กำหนดค่าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ระบบฯ ดังกล่าวพร้อมใช้งานตลอดเวลา
9. ศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940408755916354.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 - 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานและจัดการกระบวนการ
2. ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคนิคในการออก
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940406201567867.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ดำเนินงานด้านการจัดเตรียม ใช้งาน การเก็บและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ดำเนินงานด้านการบำรุงรักษา และจัดเก็บข้อมูลระบบกล้อง CCTV
3. ดำเนินงานด้านการจัดการ ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบการผ่านเข้า-ออกอาคาร (ระบบคีย์การ์ด)
4. ดำเนินงานด้านการจัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในพื้นที่
5. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940404153752271.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7
อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน
2. จัดทำบันทึกรายการทางการบัญชีต่างๆ
- คำนวณ ตรวจสอบ และบันทึกรายการทางบัญชี
- ดำเนินการเกี่ยวกับขึ้นเงินตาม Statement ของธนาคาร
- จัดทำบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริการและวิจัย
- จัดทำบันทึกบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางบัญชี
- ตรวจสอบรายงานบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคม
3. ตรวจสอบรายการทางการบัญขีต่างๆ และปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน
- ตรวจสอบการบันทึกรายการประจำวันจากหน่วยงานการเงิน
- ตรวจสอบและปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน
- ตรวจสอบบัญชี GL ศูนย์ต้นทุน เขตตามหน้าที่ ประเภทธุรกิจ ในระบบ CU-ERP
4. จัดทำรายงานการเงินและเสนอรายงานการเงินต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายโครงการบริการทางวิชาการ
- จัดทำรายงานทางการเงินตามมติกองทุน/เงินทุน เสนอคณะกรรมการ
- จัดทำรายละเอียดทางการเงินและบัญชี
5. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและบัญชี
6. วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุระสงค์
7. ศึกษาระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด คำแนะนำ
ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
8. แก้ไขปัญหาและประสานงานระบบการทำงานการเงินและบัญชีเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
9. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940382317145917.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ระดับ P7
อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการวิจัย
4.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสารเคมี และควบคุมการคัดแยกของเสีย หรือสารเคมีที่ไม่ใช้
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการวิจัย
4.3 แนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ และดูแลการทำงานในห้องปฏิบัติการ
ให้มีความปลอดภัย
4.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
4.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940355901151519.pdf
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
อัตราเงินเดือน : 22,800 บาท
ประเภท : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหรือโททางภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิ
1. สอนรายวิชาภาษาไทยให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
2. จัดทำแบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
3. วิจัยด้านการใช้ภาษาไทย
4. บริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถ
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
2. มีความสนใจที่จะพัฒนางานด้านการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา
3. มีความสนใจในงานด้านการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
4. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย การทดสอบและการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
6. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636940352476789505.pdf
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  อ่าน 787 ครั้ง

Advertisement

 
Bookmark
 
10 ลำดับล่าสุด
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ป.ต (อ่านแล้ว 98 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 143 ครั้ง)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 43 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 233 ครั้ง)

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 11 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 158 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ม.ต้น ขึ้นไป วุฒิ 74 อัตรา (อ่านแล้ว 154 ครั้ง)

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท (อ่านแล้ว 270 ครั้ง)

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกองทุนหมู่บ้าน 95 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 192 ครั้ง)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าวชั่วคราว 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 129 ครั้ง)

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี และมีความสามารถพิเศษ (อ่านแล้ว 212 ครั้ง)

อุทยานแห่งชาติเขาสก รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 119 อัตรา วุฒิ ม่กำหนดวุฒิ และวุฒิ ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 256 ครั้ง)

จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน