ใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 ตำแหน่ง 26 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

3 ก.พ. 2562 เวลา 10:37 | อ่าน 1,474
Advertisement

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ21 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 16,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. งานยุทธศาสตร์ด้านบริหารงานบุคคล
2. กลั่นกรอง วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล
ที่ส่วนงานเสนอมา
3.งานเลขานุการกิจที่ประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
3. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
4. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5. สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636846147483034082.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ หรือ
การออกแบบด้านแฟชั่น หรือ การออกแบบสิ่งทอ โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านศิลปะหรือการออกแบบ และ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการตลาดแฟชั่น หรือ ด้านสิ่งทอ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636846119710575589.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
- จิตวิทยาโรงเรียน
- จิตวิทยาคลินิก
- จิตวิทยาการศึกษา
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับจิตวิทยา
หากมีวุฒิปริญญาตรีด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หรือมีประสบการณ์ในการทํางาน
ในสถานศึกษา จะได์รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน
- เสนอผลงานวิชาการ 100 คะแนน
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ซักถาม
- สัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636846115519865894.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636846106952175850.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 25,100 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม และสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ในสาขา สถาปัตยกรรม หรือ สาขามัณฑนศิลป หรือ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- มีความสามารถในด้าน
- ด้านการสอน
- ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
- มีประสบการณ์การออกแบบ 5 ปี ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636846101683234484.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาวิชา Microbiology
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรูู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636846091853072231.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมการบรรจุภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์การบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านบรรจุภัณฑ์ สาขาเคมี
สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาพอลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636846055338413712.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : -ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบําบัด หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่านี้ และต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบัดบัด
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยังไม่หมดอายุ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานรวมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
2. สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของจุฬาฯ จํานวน 10 คะแนน
3. สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ในตําแหน่ง
4. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
5. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
6. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
7.สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
หมายเหตุ : ข้อที่ 3.4 – 3.6 ประเมินโดยการนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845471761755036.pdf
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1.ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร,ทางทะเล สมุทรศาสตร,
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา วาริชศาสตร, วิทยาศาสตร, / วิศวกรรม / เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมทางน้ํา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีประสบการณ์,การเก็บตัวอย่างและการ
ดําเนินการศึกษาภาคสนาม หรือทําการศึกษาวิทยานิพนธ์,ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/น้ํา
3. สามารถไปปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์,ทางทะเลและศูนย,ฝึกนิสิต เกาะสีชังได้
4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2 ประเมินความรู้ เฉพาะสาขา
3. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
4.ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์,ของมหาวิทยาลัย
5. สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845463213436100.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิ
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาหลักสูตร หรือ
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษา
วุฒิปริญญาโท ด้านนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร หรือ
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร
และอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1.สอบข้อเขียน
1.1 วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
1.2 วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
1.3 ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
2.เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน 100 คะแนน) เสนอผลงานทางวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผูู้กําหนด
30 นาที โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ
และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845457329919582.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- ได้รับปริญญาทางด้านสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 1 ปริญญา
- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
- มีประสบการณ์การสอนหลักสูตรนานาชาติ
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845448442271238.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาสุขศึก
ษาและพลศึกษา และ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา และ/หรือ พลศึกษา
และจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกต้องเกี่ยวข้องกับพลศึกษา
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน
2. เสนอผลงานวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ
100 คะแนน เสนอผลงานทางวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845441788250650.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845431945867698.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ A-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design) หรือการออกแบบ (Design)
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรูู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845426481135133.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอาหารเคมี หรือโภชนศาสตร์คลินิก หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1.ประสบการณ์การวิจัย (100 คะแนน) ประกอบด้วย
- การนําเสนอผลงานวิจัยที่ภาควิชา (70 คะแนน)
- บทคัดย่อประกอบการบรรยายเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
2. สอบสอน (100 คะแนน) ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ผู้สมัครต้องทดสอบคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (วัดทัศนคติ)
ผู้สมัครต้องได้คะแนนการสอบในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 แต่ละข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จาก
คะแนนเต็ม จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845419079521785.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สมุนไพร
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานวิจัย
- มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระ
ดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ISI/SCOPUS โดยเป็นผู้เขียนหลักหรือผู้เขียนชื่อแรก และผลงานวิจัยต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
- มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์และการให้คําปรึกษาแก่ นิสิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษดี
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845411716790660.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นใดที่
หน่วยงานพิจารณาแล้วเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่น และสามารถติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ได้
- มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย หรืองานทดสอบ ในสัตว์ทดลอง และ/หรือ เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏบัติ
งานในหน้าที่ และมีความรู้ ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ดี
- ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - พัฒนา วางแผน และดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย หรือมีส่วนรวมในการพัฒนา
โครงการวิจัย
- ให้คําปรึกษาหรือริเริ่มการทดลองวิจัย และมีส่วนรวมหรือปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลและข้อมูล ทดลอง-วิจัย รวมทั้งสามารถเผยแพร&ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะได้
- พัฒนาการให้บริการ งานบริการทางห้องปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ฯ
- จัดเก็บข้อมูล เช่น ผลการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด และตรวจพิสูจน์ได้ โดยวางเป็นระบบ
- สนับสนุน และช่วยงานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการต่างๆของศูนย์ฯ
- งานอื่นๆที่ได รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845388381075934.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีวุฒิ
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Landscape Architecture)
และ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Landscape Architecture)
2. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
- ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
- ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
- ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอ ผลงานทางวิชาการ
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845377876415102.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรืออยู่
ระหว่างการรออนุมัติใบปริญญาบัตรจาก
สถาบัน สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษา โดยมีพื้นฐาน
การศึกษาที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง หรือการวิจัยแบบผสมวิธี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
- วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
- ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน
2. เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน 100 คะแนน
- เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที
และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845363036986335.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : -ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
-มีความรู้และความสนใจทางปรัชญาศาสนา พุทธปรัชญา และปรัชญาญี่ปุ่น
-ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้ เฉพาะสาขา
-ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์_ของมหาวิทยาลัย
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550
- TOEFL (ITP) 550
- TOEFL (iBT) 79
- CU-TEP 75
- IELTS 6.5

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636845308056771647.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะของงานประจำที่ต้องปฏิบัติ
4.1 การจัดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาโทและจัดเตรียมการสอบคัดเลือก
4.2 การจัดการด้านทะเบียนและฐานข้อมูลนิสิต (อาทิ การขอเปิดรายวิชา การขอสำเร็จการศึกษา เป็นต้น)
4.3 งานการประกันคุณภาพทางวิชาการและการศึกษา (เช่น การจัดเตรียมเอกสารประกันคุณภาพหลักสูตร การตรวจสอบผลการศึกษาหรือผลสอบภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น)
4.4 การบริการด้านการศึกษาแก่นิสิต (เช่น แก้ไขปัญหาในการลงทะเบียน หรือจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนแก่นิสิต เป็นต้น)
4.5 งานพัฒนากระบวนการการศึกษาและงานพัฒนาตนเอง (เช่น การพัฒนาคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ออนไลน์แก่นิสิตชาวต่างชาติ การเข้าร่วมอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น)
4.6 งานจัดกิจกรรมด้านวิชาการ และการบริการการศึกษา (เช่น ประสานงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดดูงานนอกสถานที่ การจัดประชุมเชิงวิชาการ เป็นต้น)
4.7 จัดเตรียมและประสานงานการเรียนการสอนของหลักสูตร (เช่น การประสานงานในการส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาทำการสอนให้หลักสูตร การจัดตารางการเรียนการสอน หรือประสานงานการกำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นต้น)
4.8 ดูแลประสานงานเรื่องทุนการศึกษาของหลักสูตร ฯ และสวัสดิการต่างๆ แก่นิสิตและคณาจารย์ (เช่น การบริหารทุนการศึกษาของนิสิตชาวต่างชาติ การจัดหาที่พักแก่นิสิตและผู้สอนชาวต่างชาติ เป็นต้น)
4.9 การจัดทำงานการเงินของหลักสูตรฯ (เช่น การขออนุมัติการใช้เงินและการเบิกจ่ายเงินเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารของหลักสูตร เป็นต้น)
4.10 การจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตร และทะเบียนรายวิชาออนไลน์บนระบบ CU-CAS
4.11 งานสารบรรณและบริหารงานของสำนักงาน (เช่น งานเอกสารของหลักสูตร จัดทำ
บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น)
4.12 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5.2 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5.5 สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 3. ความรู้ความสามารถ
3.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้แก่ MS-WORD, MS-EXCEL, MS-POWERPOINT และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
3.2 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี
3.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่
3.5 มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน
3.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและ/หรือนอกสถานที่ได้
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636838351673730397.pdf
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
กรอกใบสมัครออนไลน์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  อ่าน 1,474 ครั้ง

Advertisement

 
Bookmark
 
10 ลำดับล่าสุด
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 210 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 166 ครั้ง)

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 26 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช (อ่านแล้ว 123 ครั้ง)

กอ.รมน. รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ปวช. และ ม.ปลาย ขึ้นไป (อ่านแล้ว 231 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 206 ครั้ง)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 146 ครั้ง)

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 229 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก (อ่านแล้ว 88 ครั้ง)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 242 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก (อ่านแล้ว 115 ครั้ง)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. (อ่านแล้ว 156 ครั้ง)

จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน