ใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-11 ธ.ค. 2561

23 พ.ย. 2561 เวลา 23:13 | อ่าน 387

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว
Advertisement


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ10 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ : บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ป.โท ป.เอก รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 160,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) วางแผนด้านการจัดวางระบบสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และสื่อสารสำรองของประเทศ ให้สามารถ
ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงวิธีการดำเนินงานในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการระบบเตือนภัยความมั่นคง
(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๓) สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(๑) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน (๒) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง ๕ ปี อย่างน้อย ๕ ชิ้น (๓) มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785865630329281.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 100,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศหรือในประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ศึกษา วิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
(๒) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๓) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาที่เชี่ยวชาญประกอบการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการ
ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(๑) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านที่เกี่ยวข้อง ๕ - ๑๐ ปี (๒) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง ๓ ปี อย่างน้อย ๓ ชิ้น (๓) มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785867530568619.pdf
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัล
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) จัดทำรายงานการศึกษา วิจัย พัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และมาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัล และบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องในองค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง (2.2) จัดทำองค์ความรู้และศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ (2.3) จัดทำสื่อดิจิทัลและบทเรียนออนไลน์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (2.4) เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลในองค์กรขนาดใหญ่ให้เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785859077849772.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องในองค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง (2.2) การติดตามและประเมินผลพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ในองค์กรขนาดใหญ่ (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ และการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในองค์กรขนาดใหญ่ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่/ ระหว่างประเทศ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785857725171396.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการโครงการสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : 37,680 - 68,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสื่อสารและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785856294024883.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : 37,680 - 68,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขากฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785854811398279.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 68,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ ของงาน เป็นที่ประจักษ์ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ และ (2.2) การจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785853201631451.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(3) มาตรฐาน ISO/IEC 27001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีใบรับรองการทำงาน ด้าน IT Audit จากนายจ้าง หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.2) การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.3) การตรวจประเมิน/ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785851443352363.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(3) มาตรฐาน ISO/IEC 27001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีใบรับรองการทำงาน ด้าน IT Audit จากนายจ้าง หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.2) การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.3) การตรวจประเมิน/ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785849944813731.pdf

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 65,000 บาท บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) การพัฒนานโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy Development)
(2) การตรวจประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Specialist)
(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Professional)
(4) มาตรฐาน ISO/IEC 27001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(1) มีใบรับรองการทำงาน ด้าน IT Audit จากนายจ้าง หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับ (2.1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและไซเบอร์ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.2) การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ (2.3) การตรวจประเมิน/ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานขนาดใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
https://job.ocsc.go.th/images/Job/636785847243512986.pdf
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  อ่าน 387 ครั้ง

Advertisement

 
Bookmark
 
10 ลำดับล่าสุด
สำนักงาน กปร. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 34 ครั้ง)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 52 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท (อ่านแล้ว 129 ครั้ง)

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่ 40 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท (อ่านแล้ว 166 ครั้ง)

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 55 อัตรา วุฒิ ป.โท (อ่านแล้ว 131 ครั้ง)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 144 ครั้ง)

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ป.โท (อ่านแล้ว 128 ครั้ง)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 150 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 787 ครั้ง)

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 36 คน วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. (อ่านแล้ว 199 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 222 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 138 ครั้ง)

จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน